Regulamin

1. Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.pauczis.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://pauczis.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie www.pauczis.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 1. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 2. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 3. Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

 1. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
 2. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://pauczis.pl/, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
 3. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
 5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie zarówno z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.
 9. Rejestracja-czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytownika w Serwisie;
 10. Strona-Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona;
 11. Właściciel Serwisu – Paulina Piętka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pauczis Paulina Piętka przy ul.złatna 150, 34-371 Ujsoły posiadającym NIP:5532586322 numer REGON:526466145

3. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

 1. Właściciel Serwisu świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następujące usługi: konsultacje dietetyczne, zdrowego żywienia i suplementacji oraz opracowanie i prowadzenie treningów sportowych oraz planów dietetycznych.
 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są odpłatnie, na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Podjęcie współpracy z Trenerem następuje na zasadzie dobrowolności wyboru programu przez Uczestnika i za jego zgodą.
 4. Przed podjęciem współpracy i rozpoczęciem realizacji wybranego programu Użytkownik wypełnia formularz wywiadu dotyczący stanu zdrowia, który wymaga uaktualniania w wypadku jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia Użytkownika.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
 7. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 8. Właściciel serwisu prowadzi dokumentację Użytkownika dotyczącą realizacji wybranego programu za pomocą panelu klienta do którego ma dostęp Właściciel serwisu oraz Użytkownik.
 9. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

§1  Zakres świadczonych usług

 1. Serwis www.pauczis.pl świadczy usługi w zakresie:
  • konsultacji dietetycznych i zdrowego żywienia;
  • konsultacji w zakresie suplementacji;
  • opracowania programu treningowego;
  • opracowania planów dietetycznych;
  • konsultacji i opracowania planu w zakresie przygotowania do zawodów;
  • prowadzenia treningów sportowych;
 2. Konsultacje wskazane w pkt.1 nie mają charakteru konsultacji medycznych,
 3. Plany dietetyczne dla osób ze schorzeniami są przygotowywane w oparciu o współpracę z dyplomowanym dietetykiem .

§ 2 Zasady wykonywania usług , Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 5. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 7. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 8. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 9. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie Właściciel Serwisu oraz osoby udzielające daną informację nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.
 12. Treningi sportowe odbywają się w miejscach i w godzinach wskazanych przez właściciela serwisu.
 13. Właściciel serwisu w terminie 4 dni od zawarcia umowy z Uczestnikiem opracowuje w formie pisemnej indywidualny program dla każdego Uczestnika z wybranego przez niego zakresu. Wszelkie zmiany opracowanego programu są dodatkowo płatne.
 14. Uczestnik nie może rozpowszechniać programu opracowanego przez Trenera. W wypadku udostępnienia programu innej osobie Użytkownik zapłaci Właścicielowi Serwisu karę umowną w kwocie 5.000 zł. Właściciel serwisu poza karą umowną może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej rozpowszechnianiem programu przez Użytkownika.
 15. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za opracowanie programu nawet, gdy nie przystąpi do jego realizacji.
  Nie realizowanie przez Użytkownika programu opracowanego przez Właściciela Serwisu, nie przychodzenie na treningi sportowe nie uprawnia Użytkownika do domagania się zwrotu wynagrodzenia uiszczonego Właścicielowi Serwisu.

§3 Zawarcie umowy o świadczenie usług płatnych.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług między serwisem a Użytkownikiem następuje po dokonaniu wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” , następnie  „Złóż zamówienie” I potwierdzeniu zamówienia na wybrany Produkt.

 1. Z łożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w serwisie.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPD, IPS, IPT) nie mogą być:
  osoby posiadające choroby:
  • układu hormonalnego: cukrzyca (niezależnie od jej typu), chorobę/zespół Cushinga,
  • układu oddechowego: dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc
  • układu sercowo-naczyniowego: tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca
  • układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego-Crohna, po resekcjach narządów układu pokarmowego
  • układu nerwowego: epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne
  • układu kostno-stawowego: urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu siłowego, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa
  • układu moczowego: choroby nerek, po przeszczepie nerek
  • osoby odbywające rehabilitację
  • osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej, zwłaszcza dającymi objawy somatyczne
  • oraz jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego lub trenera uniemożliwiają realizację usługi
 3. Złożenie Zamówienia na Usługę wiąże się̨ z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią i określenia czasu w jakim usługa ma być realizowana, po cenie i w czasie zaproponowanym przez Właściciela serwisu i zaakceptowanej przez Użytkownika.
 4. Po złożeniu Zamówienia Użytkowni otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość́ informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz wskazówki dotyczące rejestracji w serwisie .
 5. Serwis może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych przy rejestracji. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 6. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 8. Użytkownik został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z usług , mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowychi suplementacyjnych.
 9. Użytkownik został poinformowany, iż w przypadku usługi możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od właściciela serwisu, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika . Właściciel serwisu rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, korzystać regularnie z konsultacji medycznych. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wykonywania konkretnego ćwiczenia właściciel Serwisu sugeruje skorzystanie z konsultacji osobistych . W tym przypadku Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług ma obowiązek poinformować Właściciela serwisu o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach. Właściciel serwisu udziela jedynie zaleceń i wskazówek dotyczących żywienia i treningu oraz suplementacji, i nie jest on odpowiedzialny za ewentualne występowanie efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do rzeczonych zaleceń.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega, iż suplementacja środkami innymi niż dopuszczone do obrotu i dozwolone do samodzielnego stosowania przez Prawo Farmaceutyczne zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku nie będzie brana pod uwagę w trakcie opracowywania planów dietetycznych oraz treningowych. Administrator Usług Płatnych nie jest też odpowiedzialny za ewentualne efekty uboczne, które mogą wynikać z samodzielnego stosowania tychże substancji w trakcie realizacji otrzymanych planów.
 11. Właściciel Serwisu zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Właściciel Serwisu oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.

§4 Zamówienia , realizacja zamówień oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę , która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem .
 2. Przez cały okres trwania Usługi , Użytkownik posiada za pośrednictwem Serwisu dostęp do wybranych komponentów Serwisu określonych wybranym Abonamentem Usługi.
 3. Przez cały okres trwania Usługi, Użytkownik zezwala Właścicielowi Serwisu na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania i/lub wykonywania Usługi.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem serwisu zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług , określeniu długości Abonamentu oraz naciśnięciu przycisku ‘PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI’, który powoduje również założenie konta w serwisie www.mariuszjanecki.pl Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika stosownego potwierdzenia.
 5. Użytkownikowi po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Właścicielem Serwisu, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu Usługi , udziela się dostępu do Usług oraz ankiet. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiet do ekspertów, Właściciel Serwisu w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc dni robocze, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Właściciel serwisu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Właściciela serwisu.
 7. Właściciel serwisu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Właściciela serwisu.
 8. W razie podania przez Użytkownika niezgodnych z prawdą informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia lub stosowanych leków Właściciel Serwis ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Usług oraz odstąpić do umowy bez konieczności zwrotu kosztów, jeżeli uzna, że dalsze korzystanie z Usług może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Użytkownika.
 9. Użytkownik został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 12. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 14. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie.
 15. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 12 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§5 Płatność

 1. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto, a Właściciel serwis nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Właściciela Serwisu koniecznych do nawiązania współpracy z użytkownikiem w ramach Abonamentu .
 2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Właściciela serwisu na rzecz Użytkownika Użytkownik powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować Właściciela serwisu za pomocą konta Uzytkownika w serwisie www.pauczis.pl bądź za pomocą adresu email . Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik musi udostępnić Administratorowi niezbędne dane do wystawienia faktury.
 3. Za zamówione usługi mogą Państwo zapłacić następującymi metodami:
  • Płatność przelewem tradycyjnym lub płatność poprzez system PayU Płatności Online na rachunek bankowy: 74 98 1050 1070 1000 0097 0551 9297
   Bank: ING Bank Śląski S.A.
   dane firmy: Pauczis Paulina Piętka
   ul.złatna 150
   34-371 Ujsoły 
  • Kartą płatniczą, przez system tPay ,Płatności Online

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Właścicielem serwisu będą rozwiązywane w drodze mediacji.
 2. W wypadku nie zawarcia ugody przed mediatorem, ewentualne sprawy sądowe będą rozpoznawane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez właściciela serwisu.
 3. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://pauczis.pl/regulamin będącej częścią Serwisu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2022 r.
 1.